آخرین اخبار مدارس


29 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مدرسه فوتبال

مسابقه: فوتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش کرمیان

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس مطالعات

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا عطوفی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسین حسنوند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین بهاروند

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس عربی و پیام های آسما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد مهدی فر

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس علوم و مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسدی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی درس علوم و فارسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طه سعادت

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آیدین رضایی

مسابقه: مسابقات پالایش و پخش نفت کشور-منتخب زیر 18 سال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حسين رستمي

1385/11/08

دبستان دخترانه سما

ثنا زهابي

1388/11/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين پوركرمي

1385/11/08

دبستان دخترانه سما

حسنا زيدي

1387/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سالمي

1378/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبين كردستاني

1377/11/01

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كياني

1387/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زارعي

1377/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمعين كمالي

1377/11/07

دبستان دخترانه سما

نجوا صالح

1386/11/04

دبستان پسرانه سما

یاسین نیازی مطلق

1383/11/07