آخرین اخبار مدارس


23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟

آرکادی لئوکوم

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بازی کن و بیاموز

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه پژوهش کنیم ؟

جنیس ون کلیو

آموزش کودک و نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه طالب

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسدی

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت و نماز - رشته مفاهیم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد بهاره

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته نقاشی با مداد رنگی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا پور حاتمی، سارا باوند پور، مونا رحمتی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام الدین کیانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته نقاشی با مداد رنگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طه سعادت

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیررضا عطوفی

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی-درس مطالعات اجتماعی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه طالب

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد فکوری نسب

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس های قرآن و زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر عباس سپهوند

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری - رشته تنبک ایرانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام زارعی ده نو

مسابقه: آزمون های پیشرفت تحصیلی - درس علوم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرادیان

مسابقه: انقاشی مداد رنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

هانی صفی خانی

1385/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مونا رحمتي

1382/05/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شادمهر طاهري

1379/05/07

دبستان پسرانه سما

عليرضا زماني

1386/05/06

دبستان دخترانه سما

رومينا حسنوند

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

محسن ولي پور

1387/05/01

دبستان دخترانه سما

دنيا صالح

1384/05/06

دبستان دخترانه سما

ضحا يوسفوند

1388/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا غلامي

1382/05/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حسين پورميرزا

1385/05/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه قلائيان

1388/05/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد پوربهزاد

1378/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا كرمي

1381/05/05